မန္းေရႊစက္ေတာ္ ဘုရားပြဲ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္ပြဲက်င္းပမည္။

Views: 445

မန္းေရႊစက္ေတာ္ ဘုရားပြဲ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္ပြဲက်င္းပမည္။

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *