ကြ်ဲရုပ္ခ်ိဳးျခင္း

Views: 3413

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွန္းတြင္ ေဒသအလိုက္ အရုပ္ခ်ိဳးတဲ့ ပညာရပ္မ်ားရွိပါတယ္။ ဥပမာ – ေက်ာက္ဆည္တြင္ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးကာ ဆင္အက ကသည္ ဓေလ့ရွိပါတယ္။ ေဒသအလိုက္ ကထိန္ရာသီတြင္ အရုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ိဳးက အက ကျပကာ အလွဴခံေလ့လည္း ရွိပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္းအခ်ိဳ႔ေဒသမ်ားတြင္ ကထိန္ရာသီတြင္ ကြ်ဲရုပ္ခ်ိဳးကာ ကြ်ဲအလွ ကျပၾကပါတယ္။ ကထိန္အတြက္ အလွဴခံထြက္ၾကရာမွာလည္း ကြ်ဲရုပ္ကို လူႏွစ္ဦးဝင္ျပီး အိုးစည္တီးကာ ကျပၾကပါတယ္။ ကထိန္ပြဲေတာ္တြင္ အနယ္အရပ္ရပ္က ကြ်ဲမ်ားစုေပါင္းကာ ကြ်ဲအက ကျပၾကျပီး ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသို႔ ပေဒသာပင္မ်ားပို႔ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ ထိုကြ်ဲရုပ္ကို မည္သို႔ ျပဳလုပ္ၾကသလဲဆိုတာကို ဧရာဝတီတိုင္း အဂၤပူျမိဳ႔နယ္ ေဇာင္းတန္းေက်းရြာက ကြ်ဲရုပ္ခ်ိဳး ပညာရွင္ ဦးေက်ာ္စိုးကို သြားေရာက္ ေမးျမန္း ရိုက္ကူးထားပါတယ္။

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *